Koncepcja rozwoju przedszkola

KONCEPCJA ROZWOJU

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W KROŚNIE.

 

Nowe podstawy programowe wynikające z reformy  oświaty  wyznaczają kierunki zmian  wewnątrz przedszkoli w zakresie treści, form aktywności oraz modernizacji metod i środków nauczania i wychowania. Współczesne przedszkole ma obowiązek  organizować swoją  działalność  w  sposób  dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno przyrodniczym. Placówki przedszkolne muszą zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”.
Niezmiernie ważne jest też wspomaganie i ukierunkowywanie  rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi

Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. Te starania w naszej placówce ukierunkowane są na:

 

- inicjowanie działań zmierzających do integracji placówki ze  środowiskiem oraz  promocji  prowadzonych  w  przedszkolu  działań ;

- dążenie do pozyskiwania wsparcia merytorycznego ze strony specjalistów i finansowego    ze strony organizacji pozarządowych.

- dbanie o odpowiednią atmosferę pracy,

- promowanie efektywnych form doskonalenia i samodoskonalenia nauczycieli,

- służenie pomocą i wsparciem szczególnie nauczycielom młodym i niedoświadczonym.

- świadome działanie dyrektora przedszkola o coraz lepszą jakość  pracy  kierowanej  placówki

.

Przedszkole nr 8 w Krośnie _ www.Bajkowa8.pl.